koorijuht.ee lehekülg on uuenemas

Põhikiri

EESTI KOORIJUHTIDE LIIDU PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1.1. Eesti Koorijuhtide Liit (edaspidi EKL) on iseseisev omaalgatuslik mittepoliitiline mittetulundusühing, mis on asutatud 7.11.2001, Äriregistrisse kantud 19.10.2004.
1.2. Eesti Koorijuhtide Liidu lühinimetus on EKL.
1.3. Inglisekeelne nimetus on Association of Estonian Choral Conductors.
1.4. EKL on Eesti üleriigiline koorijuhte koondav eraõiguslik juriidiline isik.
1.5. EKL asukoht on Tallinn.
1.6. EKL juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest ja teistest seadustest, rahvusvahelistest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
1.7. Põhikirjaga reguleerimata küsimustes juhindutakse Mittetulundusühingute seadusest ja Ametiühingute seadusest.

II EKL TEGEVUSE EESMÄRK JA PÄDEVUS
2.1. EKL-i tegevuse eesmärk on:
2.1.1. kaitsta oma liikmete loomingulisi ja seaduslikke huve ja õigus, samuti aidata kaasa oma liikmete professionaalsuse tõstmisele;
2.1.2. propageerida koorijuhtimise kutseala helikunsti loomealal. Hoolitseda koorijuhtide järelkasvu eest, olla esindatud koorijuhtidele kutset omistavates institutsioonides;
2.1.3. propageerida eesti koorimuusika ja kooridirigeerimise traditsioone nii kodu- kui välismaal;
2.1.4. olla esindatud muusikaelu suunavates ja rahaliselt toetavates organisatsioonides;
2.1.5. teha koostööd ja arendada sidemeid Eesti ja teiste riikide sama ala ühendustega ja isikutega;
2.1.6. oma liikmete töö-, teenistus- ja kutsealaste, loominguliste, majanduslike ja sotsiaalsete ning neist tulenevate õiguste ja huvide kaitsmine ning esindamine tööandjate, nende ühenduste, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning teiste asutuste ja nende ühenduste ees;
2.1.7. olla sotsiaalse dialoogi partneriks tööandjatele, tööandjate ühendustele, kohalikele omavalitsustele, nende üksustele ja ühendustele, Vabariigi Valitsusele, tema asutustele ja vastavatele ministeeriumitele ning nende hallatavatele asutustele ja nende ühendustele punktis
2.1.6. toodud õiguste ja huvide esindamisel ja kaitsmisel.
2.2. EKL-i eesmärgiks ei ole kasumi saamine.
2.3. EKL-i pädevuses on:
2.3.1. läbirääkimiste pidamine ja lepingute sõlmimine töösuhteid, töötingimusi ja töötasustamist puudutavates küsimustes ning teistes kutsealastes, väljaõppe, täiend- ja ümberõppe, majanduslikes, sotsiaalsetes ja ühiskondlikes jne. küsimustes;
2.3.2. kollektiivlepingute ja teiste EKL-i tegevuseks vajalike lepingute sõlmimine;
2.3.3. oma liikmete esindamine tööandjate ja nende ühenduste ees, kohtus ja teistes riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustes ja teistes institutsioonides;
2.3.4. oma eriala puudutavate õigusaktide vastuvõtmise, tühistamise ja muutmise taotlemine isikute ees, kellel on seaduste algatamise õigus;
2.3.5. tööandjate ning teiste isikute ja institutsioonide poolt töötajate seaduslikke õigusi ahistavate toimingute lõpetamise taotlemine;
2.3.6. elukalliduse tõusu arvestamise taotlemine sotsiaalmajanduslike garantiide kehtestamisel ja muutmisel töötajate olukorra võimaliku halvenemise korral;
2.3.7. oma liikmete põhiliste kutsealade tööturu situatsiooni analüüsimine ja vastavalt analüüsi tulemustele püüda tugevdada vastava kutseala esindajate positsiooni tööturul;
2.3.8. Ametiühingute seadusest ja teistest seadustest tulenevate muude volituste ja õiguste kasutamine.
2.4. Oma eesmärkide saavutamiseks on EKL-il õigus:
2.4.1. võtta osa kultuuripoliitika mõjutamisest ja teostamisest, aidata kaasa koorimuusikakultuuri ja kontserttegevuse arendamisele;
2.4.2. korraldada kontserte, muusikafestivale, konverentse ja muid üritusi, anda välja stipendiume, toetusi ja auhindu, vajadusel dirigeeritud teose esituse kasutamise eest saadaoleva tasu taotlemine ja esitajatele väljamaksmine;
2.4.3. moodustada sihtasutusi ja fonde, asutada juriidilisi isikuid ja osaleda nende tegevuses;
2.4.4. omada trükibaasi ja massiteabevahendeid, arendada kirjastustegevust, sealhulgas välja anda ja levitada ajalehti, ajakirju ja muid trükiseid ning helikandjaid, väljastada ühistegevuseks vajalikke infomaterjale;
2.4.5. arendada info- ja reklaamitegevust ning korraldada väljaõpet ja loenguid;
2.4.6. osaleda eriala puudutavate seaduste eelnõude väljatöötamisel;
2.4.7. saada teavet tööandjatelt, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt, nende ühendustelt, Vabariigi Valitsuselt ja ministeeriumitelt seaduste ning kollektiiv- ja muude oma tegevust puudutavate lepingute täitmise, samuti elatustaseme ja -miinimumi, inflatsiooni ja elukalliduse ning töötajate sotsiaalmajanduslikku olukorda iseloomustavate muude näitajate kohta;
2.4.8. saada sotsiaalpartneritelt takistamatult teavet töö- ja majandusalase tegevuse ning muude koorijuhtide huve puudutavate küsimuste kohta;
2.4.9. korraldada sotsioloogilisi uuringuid oma liikmete vajaduste ja huvide väljaselgitamiseks ja oma tegevuse põhisuundade ja tegevusprogrammi väljatöötamiseks;
2.4.10. korraldada seadustes ettenähtud korras protestiaktsioone;
2.4.11. omada oma tegevuseks vajalikku vara, vallata, kasutada ja käsutada seda oma eesmärkide saavutamiseks kooskõlas põhikirjaga;
2.4.12. teostada muid seadustes sätestatud õigusi.
2.5. EKL tegevus ei tohi kahjustada oma eriala mainet, samuti oma liikmete ega teiste isikute põhiseaduslikke ning teiste seadustega tagatud huve.

III EKL LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED
3.1. EKL liikmeks võivad olla kõik füüsilised isikud või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegutsevad koorijuhtidena Eestis, või välismaal koorijuhtidena tegutsevad Eesti riigi kodanikud või väliseestlased; samuti koorijuhtidena tegutsenud pensionärid või vastavat eriala õppivad noored.
3.2. Liikmete arvestust korraldab juhatus.
3.3. Liikmeks vastuvõtmine toimub kirjaliku avalduse alusel.
3.4. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
3.5. EKL liikmeks vastuvõtmise avalduse vaatab juhatus läbi avalduse saabumise päevast arvates järgmisel juhatuse koosolekul.
3.6. Liikmeks soovija loetakse EKL liikmeks otsuse tegemise päevast, kui juhatus ja liikmeks soovija ei lepi kokku teisiti.
3.7. Päevast, millal liikmekssoovija loetakse EKL liikmeks ning ta on tasunud sisseastumismaksu, tekivad tal EKL liikme õigused ja kohustused.
3.8. EKL liige võib kirjaliku avalduse alusel EKL-st välja astuda teatades sellest ette vähemalt kaks kuud.
3.9. Liikmest väljaastumise kohta teeb juhatus otsuse avalduse esitamisele järgneval koosolekul.
3.10. Liige loetakse EKL-st väljaastunuks kahe kuu möödumisel avalduse esitamisest, kui pooled ei lepi kokku teisiti.
3.11. EKL liige arvatakse EKL-st välja juhatuse otsuse alusel: – tema surma korral; – kui ta ei täida liikme kohustusi või ei täida neid nõuetekohaselt; – EKL olulisel määral kahjustamise tõttu.
3.12. Juhatus võib liikme EKL-st välja arvata, kui liige ei ole maksnud juhatuse poolt kehtestatud tähtajaks liikmemaksu.
3.13. Juhatuse koosolekust, kus arutatakse liikme väljaarvamist, teatatakse liikmele kaks nädalat ette ning liikmel on õigus osa võtta juhatuse koosolekul küsimuse arutamisest.
3.14. EKL-st väljaarvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.
3.15. Liikmest väljaarvamise päevaks loetakse juhatuse otsuse tegemise päev.
3.16. Liikme surma korral lõpeb liikmeksolek tema surmapäevast.
3.17. Väljaarvatud või väljaastunud liikmel ei ole õigust EKL varale.

IV LIIKMETE PÕHIÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. EKL liikmete õigused ja kohustused kehtestatakse käesoleva põhikirjaga ja EKL üldkoosoleku või juhatuse otsusega.
4.2. EKL liikmel on õigus:
4.2.1. osaleda liidu üldkoosolekul hääleõigusega;
4.2.2. võtta osa liidu tegevusest vastavalt EKL põhikirjale;
4.2.3. valida ja olla valitud EKL juhatusse, komisjonidesse ja kontrollorganitesse;
4.2.4. teha ettepanekuid EKL tegevuse kohta;
4.2.5. saada üldkoosolekult ja juhatuselt teavet EKL tegevust puudutavates küsimustes;
4.2.6. saada tasu teose esituse kasutamise eest vastavalt EKL ja teose esituse kasutaja vahelisele lepingule;
4.2.7. saada igakülgset abi oma tegevuses EKL liikmestaatusest ja põhikirjast tulenevalt, sealhulgas organisatsioonilist ning töösuhetest, kutsetegevusest tulenevat õigusalast abi vastavalt juhatuse otsusele;
4.2.8. saada abi töö väärtusele vastava töötasu, puhkuse, tööaja, tervislike ja ohutute töötingimuste ning tööseaduste täitmise tagamiseks;
4.2.9. saada vastavalt EKL võimalustele koolitust;
4.2.10. olla eelisosaleja EKL poolt korraldavatel üritustel ja saada selleks EKL liikmele ettenähtud soodustusi EKL poolt võimaldatud ulatuses;
4.2.11. ühineda samal ajal teiste ameti- ja kutseühingutega;
4.2.12.astuda EKL-ist välja.
4.3. EKL liige on kohustatud:
4.3.1. tunnistama käesolevat põhikirja ja täitma EKL juhtimisorganite otsuseid;
4.3.2. tasuma liikmemaksu.
4.4. Liikmemaksu määra ja tasumise korra kehtestab juhatus ja esitab kinnitamiseks EKL üldkoosolekule.
4.5. EKL liikmete esindamine ja vastutus:
4.5.1. EKL liikmete esindamine tuleneb käesolevas põhikirjas sätestatud tingimustest ja kehtivatest seadustest.
4.5.2. EKL põhikirja tingimuste rikkumise korral vastutab EKL liige põhikirjas sätestatud tingimustel ning teiste õigusrikkumiste puhul seadustes ettenähtud korras.

V EKL TOETAJALIIKMED
5.1. EKL toetajaliikmed võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes oma tegevusega toetavad EKL-i ja eesti muusikaelu.
5.2. EKL toetajaliikmeks saab vabatahtliku avalduse alusel juhatuse otsusel. Toetajaliikme avaldus vaadatakse läbi samas korras kui liikmeksastuja avaldus.
5.3. Toetajaliikmel ei ole hääleõigust, ta ei saa esindada EKL tegevuses teist EKL liiget ega olla valitud EKL juhtorganitesse.
5.4. Toetajaliige võib tasuda liikmemaksu ning teha annetusi.
5.5. Toetajaliikmel on õigus teha EKL tegevuseks ettepanekuid, võtta osa EKL koosolekutest ja üritustest.
5.6. Toetajaliige võib igal ajal vabatahtlikult EKL toetajaliikme avaldusest loobuda teatades sellest kirjalikult. Toetaja liikme avaldusest loobumise teade vaadatakse läbi samas korras, kui liikmest väljaastumise avaldus.
5.7. Kui toetajaliige kahjustab EKL tegevust, võib ta toetajaliikmest välja arvata samas korras kui EKL liikme.
5.8. Toetajaliikme avalduse tagasivõtmise või toetajaliikmest väljaarvamise korral tehtud sissemakseid ei tagastata.

VI EKL JUHTIMINE
6.1. EKL juhtimisorganiteks on liikmete üldkoosolek ja juhatus.
6.2. Liikmete üldkoosolek on EKL kõrgeim juhtimisorgan ja tema pädevusse kuulub:
– põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;
– tegevuse eesmärgi muutmine;
– EKL ühinemise ja jagunemise ning tegevuse lõpetamise otsustamine;
– majandusaasta aruande ja eelarve kinnitamine;
– revisjoniaruande kinnitamine;
– juhatuse tegevusele hinnangu andmine;
– EKL tegevusplaani kinnitamine;
– juhatuse ja EKL liikmete poolt esitatud eesti muusikaelu puudutavate oluliste küsimuste arutamine ja vajadusel otsustamine;
– juhatuse esimehe valimine ja tema ennetähtaegne tagasikutsumine, juhatuse esimehe ennetähtaegsel tagasikutsumisel astub tagasi kogu juhatus;
– juhatuse esimehe poolt nimetatud juhatuse liikmete kinnitamine;
– juhatuse liikmetele tasu määramise otsustamine;
– juhatuse, samuti revisjonikomisjoni liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes EKL esindaja määramine;
– revisjonikomisjoni esimehe ja revisjonikomisjoni liikmete valimine, nende ennetähtaegne tagasikutsumine;
– juhatuse poolt esitatud sisseastumis- ja liikmemaksude määra ja tasumise tähtaegade kinnitamine;
– kinnisasja või registrisse kantud vallasasja võõrandamisel või asjaõigusega koormamisel enne tehingu tegemist juhatuse poolt esitatud tingimuste kinnitamine;
– EKL palgaliste töötajata arvu määramine ja ametinimetuste loendi kinnitamine;
– EKL poolt üleriigiliste protestiaktsioonide korraldamise otsustamine;
– käesolevast põhikirjast tulenevate kaebuste lahendamine;
– muude EKL tegevusega seotud küsimuste otsustamine.
6.3. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
6.4. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord aastas. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama kirjalikult vähemalt üks kuu.
6.5. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus omal initsiatiivil või vähemalt 1/10 EKL liikmete või vähemalt 1/3 juhatuse liikmete või 2/3 revisjonikomisjoni liikmete nõudmisel. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama kirjalikult vähemalt 7 päeva. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõue tuleb esitada juhatusele kirjalikult, näidates ära kokkukutsumise põhjused. Kui juhatus ei ole põhikirjas ette nähtud tähtajaks üldkoosolekut kokku kutsunud, on liikmetel õigus pöörduda revisjonikomisjoni poole, kes kutsub üldkoosoleku kokku 15 päeva jooksul alates avalduse saamisest. Revisjonikomisjoni poolt selle nõude täitmata jätmise puhul on vähemalt 1/10 EKL liikmetel õigus omal initsiatiivil üldkoosolek kokku kutsuda.
6.6. Üldkoosoleku kutses peab olema näidatud koosoleku toimumise koht, aeg ja päevakord.
6.7. EKL liikmel on üldkoosolekul 1 (üks) hääl. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada EKL liige või tema volitatud esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine EKL liige ning üks esindaja võib esindada ainult kolme EKL liiget.
6.8. EKL liige ei saa osa võtta hääletamisest järgmiste küsimuste otsustamisel: – EKL nõue tema vastu ja tema vabastamine varalistest ja muudest kohustustest; – tema väljaarvamine EKL-st; – tema ja EKL vahelist lepingut puudutavates küsimustes.
6.9. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liige ei saa osa võtta hääletamisest üldkoosolekul juhatuse või revisjonikomisjoni tegevusele hinnangu andmisel või hinnangu andmisel tegevusele, mille eest ta on vastutav.
6.10. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid.
6.11. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud EKL liikmetest või nende esindajatest. Otsused põhikirja muutmise ning EKL ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise kohta võetakse vastu kohalolijate üle 2/3 poolthäälte enamusega. Eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.
6.12. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
6.13. EKL juhatus on üldkoosolekute vahelisel ajal tegutsev 5-liikmeline juhtimisorgan.
6.14. Juhatuse liikmed nimetab juhatuse esimees.
6.15. Esimehe poolt nimetatud juhatuse kooseisu kinnitab üldkoosolek.
6.16. Juhatuse liikmed peavad olema EKL liikmed.
6.17. Juhatuse volituste tähtaeg on kaks aastat. Juhatuse esimehe tagasiastumisel või üldkoosoleku poolt tagasikutsumisel astub tagasi kogu juhatus. Samuti astub tagasi kogu juhatus esimehe volituste tähtaja lõppemisel.
6.18. Juhatus peab koosolekuid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.
6.19. Väljalangenud juhatuse liikme asemele nimetab esimees uue liikme, kes kinnitatakse üldkoosolekul ning milleks kutsutakse vajadusel kokku erakorraline üldkoosolek.
6.20. EKL juhatuse pädevus: – esindab EKL-i; – kutsub kokku üldkoosoleku, esitab üldkoosolekule arutusele tulevate küsimuste kohta materjalid, – tagab üldkoosoleku poolt vastu võetud otsuste täitmise; – lahendab oma koosolekutel põhikirjast ja tegevuskavast tulenevaid küsimusi; – korraldab finantsmajanduslikku tegevust, raamatupidamist ja liikmete arvestust; – tagab tegevuseks vajaliku materiaalse baasi väljaarendamise; – koostab ja esitab üldkoosolekule majandusaasta ja tegevuse aruanded; – otsustab sisseastumis- ja liikmemaksude määrad ja nende tasumise tähtajad ning tingimused ja esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks; – töötab välja tingimused kinnisasja või registrisse kantud vallasasja võõrandamisel või asjaõigusega koormamisel ja esitab need kinnitamiseks üldkoosolekule enne tehingu tegemist; – võtab EKL esimehe ettepanekul tööle ja vabastab töölt palgalisi töötajaid, kinnitab nende palga- ja puhkusemäärad ning lisatasud; – määrab stipendiume, toetusi, auhindu jms.; – moodustab fonde ja moodustab komisjone; – peab EKL nimel läbirääkimisi, sõlmib EKL tegevuseks vajalikke lepinguid, sealhulgas kollektiivlepinguid.
6.21. EKL juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole üldkoosoleku poolt kinnitatud juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Kui hääled jagunevad pooleks, on otsustavaks juhatuse esimehe hääl. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist EKL poolt.
6.22. EKL juhatuse esimees: – esindab EKL-i; – moodustab juhatuse koosseisu ning esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks; – korraldab EKL tegevust tulenevalt EKL põhikirjast juhatuselt saadus volituste piires; – kutsub kokku juhatuse; – sõlmib palgaliste töötajatega töölepingud; – annab välja ning kirjutab alla volikirjadele; – määrab kindlaks EKL palgaliste töötajate tööülesanded; – täidab teise EKL tegevuseks vajalikke ülesandeid.
6.23. Esimehe äraolekul täidab esimehe kohustusi tema poolt määratud juhatuse liige.
6.24. Varalistes ja rahalistes õigustoimingutes võib EKL-i esindada juhatuse esimees üksi, teised juhatuse liikmed vähemalt kahekesi koos.

VII REVISJONIKOMISJON
7.1. EKL asjaajamise ning finantsmajandusliku tegevuse üle teostab kontrolli üldkoosolekul kaheks aastaks valitud 3 liikmeline revisjonikomisjon.
7.2. Revisjonikomisjoni esimees juhib revisjonikomisjoni tegevust ja kutsub kokku komisjoni.
7.3. Revisjonikomisjon juhindub oma töös põhikirjast. Annab aru üldkoosolekule vähemalt 1 kord aastas.
7.4. Revisjonikomisjon kontrollib juhatuse poolt seadusandlusest kinni pidamist, põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmist, kontrollib vara allesolekut ja abinõude rakendamist selle tagamiseks, arveldusarveid, -kontosid ning raamatupidamise dokumente. Revisjonikomisjonil on õigus osa võtta juhatuse koosolekutest hääleõiguseta.
7.5. Revisjonikomisjonil on vajadusel õigus nõuda EKL finantsmajandusliku tegevuse audiitorkontrolli.

VIII EKL VARAD
8.1. EKL vara moodustavad liikmemaksud ning EKL tegevusest ja üritustest saadavad tulud, sponsoritelt saadud vahendid, riiklikud toetused, juriidiliste ja üksikisikute annetused.
8.2. EKL vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu talle kuuluva varaga. EKL ei vastuta oma liikmete isiklike varaliste kohustuste täitmise või täitmata jätmise eest.
8.3. Liikmed ei kanna varalist vastutust EKL varaliste kohustuste ees.
8.4. EKL hoiab oma raha enda poolt valitud pankades, tal on õigus saada dividende ja anda põhikirjalise tegevuse tagamiseks laenu, võib oma vahendeid ja tulusid jaotada sihtotstarbeliseks kasutamiseks. EKL võib asutada oma põhikirjaliste ja tegevuskavaliste eesmärkide saavutamiseks fonde.
8.5. EKL valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara, tal on õigus osta, müüa ning anda rendile, kinkida, vahetada, anda bilansist bilanssi ning maha kanda täielikult amortiseerunud või moraalselt vananenud põhivahendid.
8.6. EKL on kohustatud seadusega sätestatud korras pidama raamatupidamise arvestust, tasuma riiklikke ja kohalikke makse ning esitama oma asukohajärgsele maksuhaldurile maksu- deklaratsiooni.
8.7. EKL-i majandusaasta on 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

IX EKL ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
9.1. EKL ühinemine, jagunemine või tegevuse lõpetamine toimub üldkoosoleku otsuse alusel.
9.2. Ühinemise või jagunemise otsuses nimetatakse EKL õigusjärglane(sed), kellele lähevad üle EKL õigused ja kohustused.
9.3. EKL tegevuse lõpetab üldkoosolek vastavasisulise otsuse alusel, moodustades ka likvideerimiskomisjoni. Üldkoosoleku otsusega kinnitatakse likvideerimiskomisjoni lõppakt.
9.4 EKL tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valitakse üldkoosolekul likvideerimiskomisjon.
9.5 Likvideerimiskomisjon: – avaldab EKL tegevuse lõpetamise teate ajalehes; – kutsub välja võlausaldajad ja rahuldab nende varalised nõuded; – likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud EKL likvideerimiseks.
9.6 Kui üldkoosolek näitab otsuses ära õigusjärglase, antakse vara ja rahalised vahendid üle õigusjärglasele.
9.7. Likvideerimisel läheb allesjäänud vara sarnase tegevusega mittetulundusühingule.
9.8 Likvideerimiskulud kaetakse EKL vara arvelt.
9.9 Likvideerimiskomisjoni tegevuse tulemused vormistatakse lõppaktiga.

Põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud üldkoosolekul 12. mail 2017.

Heli Jürgenson
EKL juhatuse esimees