koorijuht.ee lehekülg on uuenemas

Koorijuhi kutse-eetika

Kinnitatud Kooriühingu muusikatoimkonna ja Eesti Koorijuhtide Liidu juhatuse poolt 10. märtsil 2014.

Koorijuhtide eetikanõuded kehtivad kõigil oskuste ja pädevuste tasemetel, nii harrastuskooridega kui ka kutseliste kooridega töötavatele koorijuhtidele.
Koorijuht on kollektiivi muusikaline ja vaimne liider, vaimsuse kandja ning mõistab vastutust kollektiivi ees ja rahvakultuuri ees üldisemalt. Koorijuht teab, et loominguline ja isikuline autoriteet ning tunnustus saavutatakse tööga. Koorijuht lähtub oma tegevuses, otsuste kujundamisel, loominguliste eesmärkide püstitamisel ja suhtlemisel järgnevatest põhimõtetest: lugupidamine, sallivus, kollegiaalsus, enesevalitsemine, võrdse kohtlemise printsiibi järgimine, intelligentne suhtlemis- ja töökultuur, tasakaalustatud nõudlikkus enda ja teiste suhtes, ausus enda ja teiste suhtes ja adekvaatsus enesehinnangutes.

Koorijuht käitub oma töös eetiliselt, juhindudes järgnevatest reeglitest:
Kooriproovi eetika
• Koorijuht austab inimõigusi – kõigil koorilauljatel on võrdsed õigused ja neid ei tohi diskrimineerida soo, rassi, nahavärvi, keele, usutunnistuse, poliitiliste või muude vaadete, rahvusliku või sotsiaalse kuuluvuse, rahvusvähemusse kuuluvuse, sünnipära või muu ühiskondliku seisundi tõttu.
• Koorijuht austab kõigi koorilauljate eneseväärikust ja tunnustab igaühe panust, ka ajalist.
• Koorijuht tagab kooriproovi läbiviimise tingimuste sobivuse ning arvestab koorilauljate ea, võimete ja oskustega. Eriti tähelepanelikult jälgib koorijuht seda noorte ja algajate ning eakate puhul.
• Koorijuht tuleb kontserdile ja proovi õigeaegselt ning ka lõpetab proovi kokkulepitud ajal.
Esinemiste ja konkurssidel osalemise eetika
• Koorijuhi ülesanne on juhtida ja mõjutada koorilauljate musitseerimist ja ettekannet esinemistel, samas julgustada lauljaid oma käitumisega ning suurendada nende vastutustunnet.
• Koorijuht austab kontserdipaiga ja korraldajate reegleid ning tutvustab neid ka oma lauljatele. Kui koor esineb pühakojas, siis jälgib dirigent, et järgitaks sealkehtivaid kombeid ja reegleid.
• Koorijuht ei kasuta koori, selle lauljaid ega ettevõtmisi mittekultuuriliste eesmärkide saavutamiseks ega ainult isikliku moraalse või materiaalse kasu eesmärgil.
• Koorijuht austab žüriiliikmeid ja tunnustab nende osa konkursside õiglasel ja reglemendi järgi hindamisel.
• Koorijuht tunnistab, et kõigil koorijuhtidel, kes osalevad oma kollektiiviga konkursil, on võrdne õigus oodata oma kooridelt reeglitepärases konkurentsis edu. Märkused, soovitused ja kriitika kolleegi aadressil esitatakse otse vastavale inimesele.

Ametialane eetika
• Koorijuhil on tunnustatud kutseoskused. Koorijuht mõistab, et kutseoskuste arendamine tähendab järjepidevat õppimist, enesetäiendamist ja töö kaudu kogemuste omandamist. Koorijuhi ülesanne on jagada saadud teadmisi ja oskusi.
• Koorijuht valib repertuaari vastavalt koori koosseisule, sündmusele ja kontserdipaiga spetsiifikale.
• Koorijuht ei valeta ega moonuta teadlikult fakte statistilise, informatsioonilise, tegevus- ja finantsaruandluse, koori koosseisu, staatuse jms kohta edueelise saavutamiseks.
• Kõik koorijuhi otsused ja tegevused lähtuvad koorimuusika sügavamast tähendusest, koori ja lauljate muusikalise eneseteostuse sisust.
• Koorijuht analüüsib pidevalt ja enesekriitiliselt oma töö metoodikat ja tulemusi ning teeb muutusi vastavalt vajadusele.

Suhtlemis- ja käitumiseetika
• Koorijuht austab koorijuhi ametiväärikust ning on alati välimuselt ja käitumiselt korrektne.
• Koorijuht ei suitseta alaealiste koorilauljate juuresolekul.
• Koorijuht on kooriproovis ja esinemistel kaine ega tarvita enne tööd ja töö ajal alkoholi ega teisi psühhotroopseid aineid. Ka väljaspool kooriproove ja esinemisi käitub koorijuht korrektselt ning on koorilauljatele ja kolleegidele eeskujuks.
• Koorijuht loob hea koostöö kõigi isikute ja institutsioonidega, kellest võib sõltuda tema kooride areng, sealhulgas teiste koorijuhtide, muusikute, oma erialaliidu ja teiste organisatsioonidega.
• Koorijuht ei kritiseeri kolleegide tööd kõrvaliste inimeste juuresolekul. Konstruktiivse kriitika puhul pöördub koorijuht otse konkreetse kolleegi poole.
• Koorijuht kasutab lauljatega suheldes viisakaid väljendeid ja jälgib, et tema naljad poleks kellegi suhtes solvavad.