Koorijuhtide palgakorralduslikud alused

Kinnitatud EKL juhatuse koosolekul 6. juulil 2020.

Kandes vastutust Eesti koorimuusika traditsioonide, ning UNESCO vaimse ja suulise pärandi meistriteoste nimekirja kantud laulupeotraditsiooni hoidmise ja edendamise eest;
Pidades vajalikuks, luua juriidilised eeldused koorijuhtide ning nende tööandjate vaheliste palgaläbirääkimiste tarbeks, mis vastaksid dirigentide kvalifikatsioonile, töö mahule ning tulemuslikkusele;

Eesti Koorijuhtide Liit:
1. Kehtestab koorijuhtide soovituslikud miinimumpalga määrad vastavalt kutsekvalifikatsiooni tasemele. Koorijuhi kutse tasemeid määrab Eesti Koorijuhtide Liidu kutsekomisjon ning tasemeid on kokku viis: tase 4, tase 5, tase 6, tase 7, tase 8. Käesolevas dokumendis reguleeritud koorijuhtide palgakorralduslikud alused on kehtivad vaid koorijuhtidele, kellele on väljastatud kehtiv kutsetunnistus.

2. Lähtub koorijuhtide, kui oma ettevalmistuselt ja töö olemuselt erialaspetsiifiliste teadmistega kultuuritöötaja tasumäära sätestamise juriidilistest alustest. Kultuuritöötaja miinimumtasu on fikseeritud iga aastastel läbirääkimistel Kultuuriministeeriumi ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) vahel. 2020. aastal on kultuuritöötaja miinimumtasu täistööajal 1300 eurot kuus (bruto).

3. Lähtub koorijuhtide, kui töö olemuselt haridustöötajatele riiklikult kehtestatud tööajaerisustest. Tööaega arvestatakse kontakttundides, kusjuures 1 kontakttund on võrdne 45 minutiga. Täistööajaks on töökoormus, mis vastab 20 kontakttunnile nädalas. Kollektiivi juhendaja töökoormust arvestatakse kontakttunni põhiselt.

4. Vastavalt koorijuhtide kutsekvalifikatsiooni tasemetele sätestab koorijuhtide tasude alammäärad (bruto), arvestades kultuuritöötaja miinimumtasu 2018. aastal täistööajaga töökohal:
a. Koorijuht, tase 4: 1300 € (koefitsient 1)
b. Koorijuht, tase 5: 1560€ (1,2)
c. Koorijuht, tase 6: 1820€ (1,4)
d. Koorijuht, tase 7: 2080€ (1,6)
e. Koorijuht, tase 8: 2600€ (2)
Keskmiselt moodustab täistööaja 84 kontakttundi. Juhul, kui koorijuht ei tööta täistööajaga, arvestatakse tasu suurust sõltuvalt kontakttundide arvust. Arvestades eelmises punktis sätestatud töötasu alammäära, on ühe kontakttunni tasu suuruseks vastavalt koorijuhti kutsetunniste tasemele järgmine:
a. Koorijuht, tase 4: 15,5 €
b. Koorijuht, tase 5: 18,6 €
c. Koorijuht, tase 6: 21,7 €
d. Koorijuht, tase 7: 24,8 €
e. Koorijuht, tase 8: 31 €

5. Seoses kooride kategooriasse laulmisel omistatava kategooriaga kehtestab koorijuhi lisatasu suuruseks põhitasu suurendamise:
a. I kategooria koor 20% kuutasust
b. II kategooria koor 15% kuutasust
c. III kategooria koor 10% kuutasust
Kooridele määratakse kategooria vastavalt laulupeole pääsuks vajaliku ettelaulmise protsessi käigus.

6. Koorijuhi töö on töö iseloomust tulenevalt reeglina vormistatud töölepinguna, mis tähendab, et lepingule kehtib töölepingu seadus.

7. Koorijuhi kui haridustöötaja põhipuhkus on 42 päeva aastas, kui pooled ei ole kokku lepitud pikemas põhipuhkuses. Pedagoogidele kehtib pedagoogidele kehtestatud puhkusemäär ehk 56 päeva aastas.

8. Koos Eesti Kooriühingu ja alaliitudega korraldab täienduskoolitusi, võimaldamaks dirigentidele täiendada vajalikke erialalisi ja pedagoogikaalased teadmisi;

9. Saadab käesoleva dokumendi Haridus- ja Teadusministeeriumile, Kultuuriministeeriumile, Rahandusministeeriumile, Siseministeeriumile, Riigikogu haridus- ja kultuurikomisjonile, maakondade omavalitsuste liitudele;

10. Pöördub omavalitsuste poole ettepanekuga sõlmida heade kavatsuste leppe protokoll, milles omavalitsused ilmutavad mõistvat suhtumist dirigentide palganõudmiste suhtes ning soovi otsida omapoolseid võimalusi dirigentide töötasu tõstmiseks vastavale tasemele.
Lisa 1: Näide koorijuhi palga arvestamisest.

LISA 1
Näide koorijuhi tasu arvestamisest
Koorijuht, kelle kutsekvalifikatsiooni tase on 6., teeb kooriga kaks proovi nädalas. Proovi pikkuseks on 2,5 astronoomilist tundi ehk 3,3 kontakttundi. Lisaks on koorile omistatud ettelaulmise tulemusel II kategooria.
Milline on koorijuhi tasu ühes kalendrikuus?

Esiteks arvutame välja mitu tundi kulub proovide tegemiseks (ehk kontakttundide arv ühes kuus). Kuna proove tehakse kaks korda nädalas ning ühes kuus on keskmiselt 4,34 nädalat, siis korrutades nädalate arvu (4,34) proovide arvuga nädalas (2), saame keskmiseks proovide arvuks ühes kalendrikuus: 4,34 x 2 = 8,68 . Korrutades proovide arvu kuus (8,68) kontakttundide arvuga ühe proovi kohta (3,3), saame keskmiseks kontakttundide arvuks ühes kalendrikuus: 8,68 x 3,3 = 28,6 kontakttundi.
Kui töökoormus on määratletud, saame välja arvutada tasu suuruse. Kirjeldatud koorijuhil on kutsekvalifikatsiooni tase 6, mis tähendab, et ühe kontakttunni (45minutit) miinimumtasuks on 21,7 eurot (bruto). Korrutades kontakttundide arvu (28,6) koorijuhi tunnitasuga (21,7 €) saame tasu suuruseks: 28,6 x 21,7 = 620,6 €. Kuna koorile on määratud ka II kategooria, siis suurendab see koorijuhi töötasu 15% võrra: 620,6 € x 15% = 713,7€. Kirjeldusele vastava koori koorijuhi minimaalseks töötasuks on 713,7 € (bruto).