Koorijuhtide palgakorralduslikud alused

Koorijuhtide palgakorralduslikud alused
Vastu võetud Eesti Koorijuhtide Liidu juhatuse koosolekul 10.03.2017 .
Kandes vastutust Eesti koorimuusika traditsioonide, ning UNESCO vaimse ja suulise pärandi meistriteoste nimekirja kantud laulupeotraditsiooni hoidmise ja edendamise eest;
Pidades vajalikuks, luua juriidilised eeldused koorijuhtide ning nende tööandjate vaheliste palgaläbirääkimiste tarbeks, mis vastaksid dirigentide kvalifikatsioonile, töö mahule ning tulemuslikkusele;

Eesti Koorijuhtide Liit:
1. Kehtestab koorijuhtide soovituslikud miinimumpalga määrad vastavalt kutsekvalifikatsiooni tasemele. Koorijuhi kutse tasemeid määrab Eesti Koorijuhtide Liidu kutsekomisjon ning tasemeid on kokku viis: tase 4, tase 5, tase 6, tase 7, tase 8.
Käesoleva dokumendis reguleeritud koorijuhtide palgakorralduslikud alused on kehtivad vaid koorijuhtidele, kellele on väljastatud kehtiv kutsetunnistus.
2. Lähtub koorijuhtide, kui oma ettevalmistuselt ja töö olemuselt erialaspetsiifiliste teadmistega kultuuritöötaja tasumäära sätestamise juriidilistest alustest. Kultuuritöötaja miinimumtasu on fikseeritud iga aastastel läbirääkimistel Kultuuriministeeriumi ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) vahel. 2018. aastal on kultuuritöötaja miinimumtasu täistööajal 1150 eurot kuus (bruto).
Dokument: Kultuuriministeeriumi ja TALO vaheline ühiste kavatsuste kokkulepe (2016)
3. Lähtub koorijuhtide, kui töö olemuselt haridustöötajatele riiklikult kehtestatud tööajaerisustest. Haridustöötajatele on kehtestatud lühendatud tööaeg (https://www.riigiteataja.ee/akt/127082013003). Lühendatud täistööaja kestus on 7 tundi päevas ehk 35 tundi nädalas, mis on üldtööaeg ning selle sisse peab mahtuma nii kontakttunni aeg, kui ka muud kooriprooviks ettevalmistavad tegevused (nt repertuaari ettevalmistus, õppematerjalide haldamine, tööplaani planeerimine jms).
Kontakttund on konkreetselt kooriproovi toimumise aeg (koorijuht tegeleb lauljate juhendamisega). Ühe kontakttunni pikkus on 60 minutit. Koolikoori koorijuhi kontakttunni pikkus on võrdne teiste koolitundidega ehk 45 minutit.
Arvestades kooriproovi ettevalmistamise aega ning muud administratiivset tööd arvestatakse, et täistööajaks on 35 tundi, nende hulgas 20 kontakttundi nädalas. Teisisõnu – koorijuhti, kes viib läbi kooriproove 20 tundi nädalas, töötab täiskohaga.
4. Vastavalt koorijuhtide kutsekvalifikatsiooni tasemetele sätestab koorijuhtide tasude alammäärad (bruto), arvestades kultuuritöötaja miinimumtasu 2019. aastal täistööajaga töökohal:

 1. Koorijuht, tase 4: 1300 € (koefitsient 1)
  b. Koorijuht, tase 5: 1560 € (1,2)
  c. Koorijuht, tase 6: 1820 € (1,4)
  d. Koorijuht, tase 7: 2080 € (1,6)
  e. Koorijuht, tase 8: 2600 € (2)

Reeglina koorijuhid täistööajaga ei tööta. Sellest tulenevalt, arvestades haridustöötajate lühendatud töönädalat ning kooriproovi ettevalmistamiseks vajaliku töö aega, arvestatakse kontakttunnitasu suuruseks:

 1. Koorijuht, tase 4: 16,3 €
  b. Koorijuht, tase 5: 19,5 €
  c. Koorijuht, tase 6: 22,8 €
  d. Koorijuht, tase 7: 26 €
  e. Koorijuht, tase 8: 32,5 €

“Kultuuritöötajate miinimumtasu vaadatakse igal aastal üle ning sätestatakse TALO ja Kultuuriministeeriumi vahel sõlmitavas dokumendis”

 1. Seoses kooride kategooriasse laulmisel omistatava kategooriaga kehtestab koorijuhi lisatasu suuruseks põhitasu suurendamise:
  a. I kategooria koor 20% kuutasust
  b. II kategooria koor 15% kuutasust
  c. III kategooria koor 10% kuutasust
  Kooridele määratakse kategooria vastavalt laulupeole pääsuks vajaliku ettelaulmise protsessi käigus.
  6. Koorijuhi töö on töö iseloomust tulenevalt reeglina vormistatud töölepinguna, mis tähendab, et lepingule kehtib töölepingu seadus.
  7. Koorijuhi kui haridustöötaja põhipuhkus on 42 päeva aastas, kui pooled ei ole kokkulepitud pikemas põhipuhkuses (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/128082013005). Pedagoogidele kehtib pedagoogidele kehtestatud puhkusemäär ehk 56 päeva aastas.
  8. Koos Eesti Kooriühingu ja alaliitudega korraldab täienduskoolitusi, võimaldamaks dirigentidele täiendada vajalikke erialalisi ja pedagoogikaalased teadmisi;
  9. Saadab käesoleva dokumendi Haridus- ja Teadusministeeriumile, Kultuuriministeeriumile, Rahandusministeeriumile, Siseministeeriumile, Riigikogu haridus- ja kultuurikomisjonile, maakondade omavalitsuste liitudele;
  10. Pöördub omavalitsuste poole ettepanekuga sõlmida heade kavatsuste leppe protokoll, milles omavalitsused ilmutavad mõistvat suhtumist dirigentide palganõudmiste suhtes ning soovi otsida omapoolseid võimalusi dirigentide töötasu tõstmiseks vastavale tasemele.

Lisa 1: Näide koorijuhi palga arvestamisest.

Hirvo Surva
Eesti Koorijuhtide Liidu juhatuse esimees

LISA 1

Näide koorijuhi tasu arvestamisest
Koorijuht, kelle kutsekvalifikatsiooni tase on 6., teeb kooriga kaks proovi nädalas. Proovi pikkuseks on 2,5h. Lisaks on koorile omistatud ettelaulmise tulemusel II kategooria.
Milline on koorijuhi tasu ühes kalendrikuus?

Esiteks arvutame välja mitu tundi kulub proovide tegemiseks (ehk kontakttundide arv). Kuna proove tehakse kaks korda nädalas ning ühes kuus on keskmiselt neli nädalat, siis toimub keskmiselt 8 proovi ühes kalendrikuus. 8 x 2,5h = 20h. Seega keskmiselt toimub 20 kontakttundi kuus.
Kui töökoormus on määratletud, saame välja arvutada tasu suuruse.
Kirjeldatud koorijuhil on kutsekvalifikatsiooni tase 6, mis tähendab, et ühe tunni (60min) miinimumtasuks on 22,8 eurot (bruto). Korrutades kontakttundide arvu (20) koorijuhi tunnitasuga (22,8 €) saame tasu suuruseks: 20 x 22,8 = 456 €.

Kuna koorile on määratud ka II kategooria, siis lisab see koorijuhi töötasule 15% summast: 456 € + 15% = 524,4 €.

Kirjeldusele vastava koori koorijuhi tasuks saab olla minimaalselt 524,4 € (bruto).