Kutse andmine / taastõendamine

Seoses kutsekomisjoni suurenenud töömahuga palume taotlejatelt mõistvat suhtumist vastuste viibimise pärast.

Taotlusi võetakse vastu aastaringselt ja menetletakse nende esitamise järjekorras.

Koorijuhi kutsest üldisemalt

Koorijuhi kutseala kutsestandardite esimesed versioonid töötati välja 2003. aastal. Praegu kehtivad kutsestandardid kinnitas Kultuuri Kutsenõukogu 16. jaanuaril 2019. aastal. Kutsestandardite koostamist ja uuendamist juhib ja korraldab Kutsekoda, kutsestandardite koostamisel osalevad valdkonna spetsialistid, tööandjad ja koolitajad.

Eesti Koorijuhtide Liit on olnud koorijuhi kutsete andja alates 2003. aastast. Kutse andmist reguleerivad kutseseadus ja Kultuuri Kutsenõukogu kinnitatud kutse andmise kord koorijuhi kutsetele. See sisaldab ka kutse taotlemise eeltingimusi (peatükk 2).

Eesti Koorijuhtide Liit annab koorijuhi kutseid tasemetel Koorijuht 4 kuni Koorijuht 8.

Kutsestandarditega saab tutvuda siin.

Kutse taotlemine

Kutse taotlemiseks esita järgmised dokumendid:

1) kirjalik avaldus
2) taotleja CV
3) töökogemuse ja õpimapp (edaspidi TÕM)
4) kontsertide kavad
5) võimalikud lisadokumendid lisakompetentsi taotlemisel
6) täiendkoolitus(t)e tunnistused / tõendid
7) varasem kutsetunnistus (olemasolul)
8) haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d)
9) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
10) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Dokumente võetakse vastu ainult digitaalsel kujul aadressile koorijuhtideliit@gmail.com

Dokumentide kiiremaks menetlemiseks palume:
* esitada kõik dokumendid PDF-formaadis
* paigutada iga dokumendi faili nime algusse taotleja perekonnanimi, näiteks surva_cv.pdf või jyrgenson_konservatooriumi_diplom.pdf
* toimetada dokumendid Koorijuhtide Liiduni võimalikult kompaktsel kujul, näiteks kokkupakituna .zip failiks või üleslaetuna mõnesse pilveteenusesse

Kutsekvalifikatsiooni omistamise tasu on kõikidele tasemetele 50 €. Eksamitasu palume kanda:
Eesti Koorijuhtide Liit
SEB pank
a/a EE251010220041275017
märksõna “Kutseomistamine”.

Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks:
Varje Vürst tel: 56906035, email: koorijuhtideliit@gmail.com

Kutse andmise / mitteandmise otsuse teeb kutsekomisjon, komisjoni kooseis on leitav siit.

Hindamisstandardid

Tase 4, Tase 5, Tase 6, Tase 7, Tase 8

Vaata kehtivaid kutsetunnistusi.

Korduma kippuvad küsimused

Kas ma peaksin tegema TÕM’i iga kollektiivi kohta eraldi?
Töökogemuse ja Õpimapp (TÕM) on taotleja kui koorijuhi tegevuse kirjeldus tema kõikide kooridega – pole vaja teha iga kollektiivi kohta eraldi TÕM’i. TÕM’i kõige ülemises lahtris kirjuta kõik kollektiivid, kellega oled oma koorijuhi tegevuses tööd teinud (infoks ka need andmed, mis on vanemad kui 5 a) – kõik ülejäänud tegevus (koolitused, kontserdid jt) viimase 5 a kohta.

Mida täpsemalt mõeldakse TÕM’is projektkoori juhtimise all?
Projektkoor ei ole kahe koori sõpruskohtumise kontserdil ühendkoori juhatamine. Siin on mõeldud projektkoorina näiteks alaliidu tähtpäevakontserte, spetsiaalset projekti näiteks mõne suurvormi ettekandmiseks jmt.

Kas enda koori hooaja tööplaani koostamist saab arvestada kooriliikumise arendustegevuses osalemisena?
Kooriliikumise arendustegevuses osalemine – siin ei ole mõeldud ainult ühe koori hooaja tööplaani koostamist, vaid näiteks oma regiooni kooriliikumist (kontsertide, sündmuste, kursuste algatamine ja korraldamine), kooriliigi arendamist (mõne kooriorganisatsiooni juhatuses osalemine, arengukavade koostamine), laulikute õppematerjalide koostamist jms.

Töötan üldhariduskoolis muusikaõpetajana, kool suunab õpetajaid paljudele pedagoogika valdkonna koolitustele – kas nendest koolitustest piisab koorijuhi kutse taotlemisel?
Kuna taotletakse koorijuhi kutset, siis oma täienduskoolituste alla panna ainult (koorijuhi) erialased koolitused. Laulupeo seminaridel osalemise võib küll kirja panna, aga 5 a erialase täiendkoolituse kohta ainult sellest ei piisa. Täiendkoolitustel osalemine – vähemalt üks erialane koolitus viimasel viiel aastal – näiteks Eesti Kooriühingu korraldatavad koolitused: suvelaager augustis; muusikaõpetajate ja koorijuhtide täiendkoolitus koostöös Rahvakultuurikeskusega; maakondlikud mentorkoolitused; õppereisid rahvusvahelistele koorisündmustele jmt.

Kuhu kirja panna oma kooriga laulupeol osalemist?
Oma kooriga laulupeol osalemine ei ole kutse taotleja „juhatamine laulupeol“ – siin on mõeldud ikka konkreetsel laulupeol (näit regionaalsel laulupeol, alaliidu laulupäeval jmt) konkreetse laulu juhatamist koori ees. Koori laulupidude ettelaulmisi saab välja tuua kontsertkavade juures.

Lisaks koorijuhi tööle kuulub minu töökohustuste hulka ka koormeistri töö – kas ka seda töökoormust saab arvestada TÕM’is kontsertkavade juures?
Juhul, kui taotleja teeb peale koorijuhi töö veel ka koormeistri tööd (mõne professionaalse koori või kontsertkoori juures), siis loetleda üles teosed, mida on koormeistrina õpetatud.

Meie kooril on palju esinemisi kontsertidel, kus kava on jagatud mitme esineja vahel – kas TÕM’is piisab vaid kavade lisamisest?
Kui kontserdil esineb mitu kollektiivi ja kavalehel pole eraldi märgitud iga teose dirigenti, siis tuleb kindlasti juurde märkida, milliseid teoseid juhatas kutse taotleja. Sama kehtib ka, kui kooril on mitu dirigenti, siis palun kavades kindlasti ära märkida, milliseid teoseid konkreetne dirigent juhatas. Palun hoolikalt läbi lugeda nõuded vastava taseme kontserdikavade kohta.

Kas õpilaste lõputöö või praktika juhandamist saab täiendkoolitaja tegevusena arvestada?
Ei – siia alla ei kuulu õpetajaks või õppejõuks olemine. Täiendkoolitaja tegevusena saab arvestada, kui oled koorimuusika erialane täiendkoolitaja, koorimuusika mentor (näit Kooriühingu mentorprogrammis ja/või on kutsutud rahvusvaheliste õpitubade läbiviijaks jmt).

Kuidas tõendada valitavaid kompetentse?
Valitavate kompetentside tõenduseks palun teha eraldi dokument vastavale valitud kompetentsile:
Vokaaltöö – see ei ole oma koori lahtilaulmine, vaid koorimuusika mentoriks olemine vokaaltöö alal – millal-kus-kellega on tehtud vokaaltöö koolitust, lisada oma töö analüüs (kas jätkukoolitus, osalejate tase, milline areng) ja andmed enda vokaaltööalase ettevalmistuse kohta.
Muusika loomine – palun teha nimekiri oma loomingust, nii originaalloomingust, või/kui ka seadetest, lisada 5-7 noodinäidet ja andmed kompositsioonialase ettevalmistuse kohta (kui on).
Solfedžo õpetamine – põhiliselt koorikoole silmas pidades, kus konkreetse koori lauljad saavad sihipärast solfedžo õpetust – millisele koorile kuidas seda tehakse (palju tunde, millisel tasemel, tulemus) ja andmed solfedžo õpetamise metoodika alase ettevalmistuse kohta (kui on).
Noodigraafika ja muusikaprogrammide kasutamine – palun teha nimekiri oma noodigraafika oskuste tõenduseks – näit millised laulikud taotleja noodigraafikaga, milliste autorite loomingut noodistanud, milliseid programme valdab, milliseid sellealaseid koolitusi on läbinud.