Kutse andmine / taastõendamine

Uusi taotlusi võetakse vastu aastaringselt, järgmine koosolek toimub kevadel 2020.

Koorijuhi kutseala kutsestandardite esimesed versioonid töötati välja 2003. aastal. Praegu kehtivad kutsestandardid kinnitas Kultuuri Kutsenõukogu 16. jaanuaril 2019. aastal. Kutsestandardite koostamist ja uuendamist juhib ja korraldab Kutsekoda, kutsestandardite koostamisel osalevad valdkonna spetsialistid, tööandjad ja koolitajad.

Eesti Koorijuhtide Liit on olnud koorijuhi kutsete andja alates 2003. aastast. Kutse andmist reguleerivad kutseseadus ja Kultuuri Kutsenõukogu kinnitatud kutse andmise kord koorijuhi kutsetele.

Eesti Koorijuhtide Liit annab järgmistel tasemetel koorijuhi kutseid:

Koorijuht, tase 4

Koorijuht, tase 5

Koorijuht, tase 6

Koorijuht, tase 7

Koorijuht, tase 8

Kutsestandarditega saate tutvuda SIIN.

Kutse taotlemiseks loe läbi KUTSE ANDMISE KORD koorijuhi kutsetele. See sisaldab ka kutse taotlemise eeltingimusi (peatükk 2).

Kutse taotlemiseks esita järgmised dokumendid:
1) kirjalik avaldus
2) töökogemuse ja õpimapp (edaspidi TÕM), mis sisaldab

  • taotleja CV-d,
  • tööalase tegevuse kirjeldust
  • täiendkoolitus(t)e läbimist ja/või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad jms.

Palume lisada töökogemuse ja õpimappi ka kontsertide kavad.

3) haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
4) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
5) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutsekvalifikatsiooni omistamise tasu on kõikidele tasemetele 50 €. Eksamitasu palume kanda:
Eesti Koorijuhtide Liit
SEB pank
a/a EE251010220041275017
märksõna “Kutseomistamine”.

Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks:
Varje Vürst tel: 56906035, email: koorijuht@koorijuht.ee

Palume saata taotluse dokumendid NII elektrooniliselt (Varje.Vyrst@kooriyhing.ee) KUI KA ümbrikus Eesti Koorijuhtide Liidukutsekomisjonile aadressil Roosikrantsi 13 Tallinn 10119 ja seda kindlasti lihtkirjana (võib ka tähitud kirjana) A4 ümbrikus. Juhul, kui dokumendipakk saab paks, siis kasutage kaht A4 ümbrikku, mitte ärge saatke pakina, mis vormistatakse koheselt, kui saadetis on suurem kui A4 tavaümbrik ja millel tuleb Postimajja järele minna.

Kutse andmise/mitteandmise otsuse teeb kutsekomisjon.
Kutsekomisjoni kooseis on leitav siit.

Hindamisstandardid

Koorijuht, tase 4 hindamisstandard

Koorijuht, tase 5 hindamisstandard

Koorijuht, tase 6 hindamisstandard

Koorijuht, tase 7 hindamisstandard

Koorijuht, tase 8 hindamisstandard

Vaata kehtivaid kutsetunnistusi.