koorijuht.ee lehekülg on uuenemas

Palgatoetusmeede

LTP liikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetus

2021. aastast käivitub toetusmeede, mille kohaselt saavad laulu- ja tantsupeo liikumises osalevad kollektiivid taotleda juhendajale palga maksmiseks toetust. Toetuse suurus on 50% juhendaja palgafondist.

Toetusmeedet viib ellu Rahvakultuuri Keskus, mis on Kultuuriministeeriumi hallatav asutus. Rahvakultuuri Keskus jagab täpset infot toetuse tingimuste kohta, viib läbi taotlusprotsessi, eraldab kollektiividele toetust ja kontrollib selle õiguspärast kasutamist.

2021. aastal toimub erandkorras kaks taotlusvooru toetuse eraldamiseks: 1.-31. märts ja 1.-31. august. Toetus eraldatakse terve kalendriaasta peale (ehk kuni detsember 2021 k.a.). Teine taotlusvooru on nendele, kes ei jõudnud esimesest taotlusvoorust toetust taotleda. 2021. aastal on toetust on võimalik taotleda ka tagantjärgi taotlusvoorule eelnenud perioodi eest, alates ajast, kui taotleja, kollektiiv ja juhendaja vastavad toetuse saamise tingimustele. Ehk märtsis toimuva taotlusvoorust on võimalik toetust küsida ka tagasiulatuvalt 1. jaanuarist ning augustis toimuva taotlusvoorust on võimalik toetust küsida ka tagasiulatuvalt 1. aprillist.

Toetusprogramm on ellu kutsutud määramata tähtajaks. Taotluse 2022. aasta ja järgnevate aastate toetuse eraldamiseks saab esitada sellele eelneva aasta 1. – 31. oktoobril.

Toetuse eraldamise tingimused on sätestatud Kultuuriministri määruses „Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetuse määramise tingimused ja kord“. Määruse seletuskiri on kättesaadav siin: https://bit.ly/39Kl9rL

Toetus eraldatakse kollektiividele, kel on täidetud muu hulgas järgmised tingimused:

Nõuded kollektiivile (koorile):

  • Koor on tegutsenud vähemalt ühe aasta.
  • Koor on osalenud viimasel laulupeol või vähemalt laulupeo I eelproovis või regionaalsel laulupeol (laulupäeval) või valdkondlikul liigipeol.
  • Kooris on vähemalt 16 regulaarset lauljat.
  • Koor teeb proove vähemalt 2 kontakttundi ühes nädalas või 24 kontakttundi kolmekuulise perioodi jooksul. Ühe kontakttunni pikkus on 45 minutit (nagu üldhariduskooliski).

Nõuded juhendajale (koorijuhile):

Nõuded taotlejale (koorijuhi tööandja):

  • Toetust saab taotleda juriidiline isik (s.h. mittetulundusühing, äriühing, ülikool, kohalik omavalitsus) või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus või ametiasutuse hallatav asutus (nt munitsipaalkool, huvikool, rahvamaja) või HTM-i valitsemisalas tegutsev kool.
  • Taotlejal peab koorijuhiga olema sõlmitud tööleping, mis kehtib vähemalt toetusperioodi (kalendriaasta) lõpuni. Juhul, kui tööleping juhendajaga lõpetatakse varem, tuleb leping uue juhendajaga sõlmida samuti vähemalt toetusperioodi lõpuni.

Toetuse suurus:

Toetuse suurus on 50% tööjõukuludest (ehk kogu palgafond, s.h. maksud), eeldusel, et minimaalne tasu koorijuhile on vähemalt 15,5 € (bruto) ühe kontakttunni eest. Toetusmeetmest toetatakse tööjõukulude hüvitamist 50% määras kuni kahekordse kontakttunni tasu suuruse ulatuses (ehk 31 € (bruto)).

Ehk siis – tööandja peab maksma kontakttunni eest juhendajale vähemalt 15,5 eurot (bruto) ja tööandja saaks toetusmeetmest alati 50% tagasi, kui ta maksab kollektiivijuhendajale brutotasu vahemikus 15,5 – 31 eurot (bruto) kontakttunnis. Selgitav tabel:

Minimaalne töötasu ja toetus 2020

Töötasu ja toetus kahekordse alammäära korral

Bruto tasu kontakttunni kohta

15,5

31

Palgafond kontakttunni kohta

20,7

41,4

Toetuse osa kontakttunni kohta (50% palgafondist)

10,3

20,7

 

Kuigi koorijuhi kutstunnistuse konkreetne tase ei oma toetuse määramisel rolli, siis minimaalse palgataseme määratlemisel soovitab Eesti Koorijuhtide Liit siiski kutsetunnistuse taset arvesse võtta minimaalse tasu määramisel. Soovituslikud minimaalsed palgamäärad leiab dokumendist „Koorijuhi palgakorralduslikud alused.

* Kui esitatud taotluste koguvajadus ületab kinnitatud meetme eelarvet, vähendatakse taotlejatele eraldatavat summat proportsionaalselt. 2021. aasta meetme eelarve on 2,7 miljonit eurot.

Toetuse suuruse arvestamise aluseks on võetud Kultuuriministeeriumi ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) vahel kokku lepitud kultuuritöötaja brutotöötasu alammäär, mis täiskoormuse puhul on 2021. aastal 1300 €. Kollektiivijuhi täiskoormuseks on arvestatud 84 kontakttundi kuus (ehk 20 kontakttundi nädalas). Kontakttunni minimaalse maksumuse arvutuskäik: 1300 € ÷ 84 = 15,5 €.

Toetuse eraldamine:

Toetus makstakse toetuse saajale (koorijuhi tööandjale) kvartaalsete ettemaksetena.

Muud:

  • Üks kollektiiv võib toetust saada mitme koorijuhi tööjõukulude kompenseerimiseks.
  • Toetusmeetmest toetatakse puhkusetasu maksmist kuni 56 kalendripäeva eest aastas.

Täpsem info toetusmeetme kohta saab toetusmeetme läbiviija Rahvakultuuri Keskuse käest. Toetusmeetme info Rahvakultuuri Keskuse kodulehel: https://rahvakultuur.ee/toetused/toetusmeetmed/ltp-liikumises-osalevate-kollektiivide-juhendajate-toojoukulu-toetus/

Edukat ja aktiivset toetusmeetme kasutamist!

Eesti Koorijuhtide Liit