koorijuht.ee lehekülg on uuenemas

UUS: Koorijuhtide palgakorralduslikud alused

Kandes vastutust Eesti koorimuusika traditsioonide, ning UNESCO vaimse ja suulise pärandi meistriteoste nimekirja kantud laulupeotraditsiooni hoidmise ja edendamise eest;
Pidades vajalikuks, luua juriidilised eeldused koorijuhtide ning nende tööandjate vaheliste palgaläbirääkimiste tarbeks, mis vastaksid koorijuhtide kvalifikatsioonile, töö mahule ning tulemuslikkusele;

Eesti Koorijuhtide Liit:

  1. Kehtestab koorijuhtide soovituslikud miinimumpalga määrad vastavalt kutsekvalifikatsiooni tasemele. Koorijuhi kutse tasemeid määrab Eesti Koorijuhtide Liidu kutsekomisjon ning tasemeid on kokku viis: tase 4, tase 5, tase 6, tase 7, tase 8.Käesoleva dokumendis reguleeritud koorijuhtide palgakorralduslikud alused on kehtivad vaid koorijuhtidele, kellele on väljastatud kehtiv kutsetunnistus.
  2. Lähtub koorijuhtide, kui oma ettevalmistuselt ja töö olemuselt erialaspetsiifiliste teadmistega kultuuritöötaja tasumäära sätestamise juriidilistest alustest. Kultuuritöötaja miinimumtasu on fikseeritud iga aastastel läbirääkimistel Kultuuriministeeriumi ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) vahel.
  3. Lähtub koorijuhtide, kui töö olemuselt haridustöötajatele riiklikult kehtestatud tööajaerisustest, millele on kehtestatud lühendatud täistööaja kestus 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Tööaega arvestatakse kontakttundides, kusjuures täistööajaks on töökoormus, mis vastab 20 kontakttunnile nädalas. Üks kontakttund on võrdne 45 minutiga. Ühe kuu arvestuses koosneb täistööaeg keskmiselt 84 kontakttunnist.
  4. Sätestab koorijuhtide tasude alammäärad (bruto), mis vastavalt kutsekvalifikatsiooni tasemetele on seotud koefitsentidega;
Kutsekvalifikatsioon Koefitsent Tasu suurus täistööajal 2023. a. miinimumtasu (1600 €) näitel Ühe kontakttunni tasu suurus 2023. a. miinimumtasu (1600 €) näitel*
Koorijuht, tase 4 1 1600 € 19,05 €
Koorijuht, tase 5 1,2 1920 € 22,86 €
Koorijuht, tase 6 1,4 2240 € 26,67 €
Koorijuht, tase 7 1,6 2560 € 30,48 €
Koorijuht, tase 8 2 3200 € 38,1 €

* Juhul, kui koorijuht ei tööta täistööajaga, arvutatakse tasu suurust sõltuvalt kontakttundide arvust.

2023. aastal on kultuuritöötaja miinimumtasu täistööajal 1600 eurot kuus (bruto). Juhul, kui koorijuht ei tööta täistööajaga, arvutatakse tasu suurust sõltuvalt kontakttundide arvust.

  1. Seoses kooride kategooriasse laulmisel omistatava kategooriaga kehtestab koorijuhi lisatasu suuruseks põhitasu suurendamise:
I kategooria koor 20% tasust
II kategooria koor 15% tasust
III kategooria koor 10% tasust

* Kooridele määratakse kategooria vastavalt laulupeole pääsuks vajaliku ettelaulmise protsessi käigus.

 1. Koorijuhi töö on töö iseloomust tulenevalt reeglina vormistatud töölepinguna, mis tähendab, et töö tegemist reguleerib töölepingu seadus.
 2. Eeldatakse, et koorijuhtidele kehtib haridustöötajatega sarnane puhkusemäär ehk 56 päeva aastas, kuid mitte vähem kui 42 päeva aastas.

 

LISA 1 – Näide koorijuhi palga arvutamisest.

Koorijuht, kelle kutsekvalifikatsiooni tase on 6., teeb kooriga kaks proovi nädalas – esmaspäeval ja neljapäeval kell 18-20.30. Ühe proovi pikkuseks on 2,5 astronoomilist tundi ehk 3,3 kontakttundi. Lisaks on koorile omistatud ettelaulmise tulemusel II kategooria.

Milline on koorijuhi tasu ühes kalendrikuus?

 • Kontakttundide arv kalendrikuus = [Kontaktunde ühes kooriproovis] x [proovide arv ühes nädalas] x [nädalate arv ühes kuus]

Üks proov koosneb 3,3 kontakttunnist. Korrutades selle proovide arvuga nädalas (2), saame keskmiseks kontakttundide arvuks nädalas 6,3 kontakttundi. Kuna üks kalendrikuu moodustab keskmiselt 4,34 nädalat, siis korrutades kontakttundide arvu ühes nädalas (6,3) nädalate arvuga ühes kuus (4,34), saame keskmiseks kontakttundide arvuks ühes kalendrikuus 28,6 kontakttundi.

Kontakttunde ühes kooriproovis Proovide arv ühes nädalas Nädalate arv ühes kuus keskmiselt Kontakttundide arv kalendrikuus
3,3 2 4,34 28,6
 • Tasu suurus = [Konktakttundide arv kalendrikuus] x [tunnitasu]
  Kirjeldatud koorijuhil on kutsekvalifikatsiooni tase 6, mis tähendab, et ühe kontakttunni miinimumtasuks on 26,67 eurot (bruto).
[Konktakttundide arv kalendrikuus] x [tunnitasu] Tunnitasu + Lisatasu 15%
28,6 x 26,67 762,76 € 877,17 €

Korrutades kontakttundide arvu (28,6) koorijuhi tunnitasuga (26,67 €) saame tasu suuruseks: 28,6 x 26,67 = 762,76 €.
Kuna koorile on määratud ka II kategooria, siis suurendab see koorijuhi töötasu 15% võrra:  762,76 € x 15% = 877,17 €.
Kirjeldusele vastava koori koorijuhi minimaalseks töötasuks on 877,17 € (bruto).